Et nyt år bringer ofte nye ting med sig, og det er ikke anderledes for Esport Danmark, der på det 14. år med fokus på esport i Danmark, vælger at sadle om og sætte en ny retning for forbundet.

Esport Danmark fik i oktober sidste år en ny bestyrelse, og med de nye kompetencer er det blevet klart, at potentialet er større end hidtil anskuet – fra græsrodsniveau til det semi-professionelle plan. Derfor etableres en ny strategi for at indfri det uforløste potentiale. Esport Danmark vil etablere sig som en stærk og uundværlig spiller for esportens videre udvikling i Danmark.

Et mere fokuseret forbund
Esport Danmark vil derfor fremadrettet have fokus på at være nærværende, lydhør og transparent. Det skal ske igennem facilitering, vidensdeling og understøttelse af og med de, der arbejder for esporten i Danmark.

Helt konkret betyder det, at Esport Danmark går ind i en omstruktureringsperiode; fra at ville rigtigt meget på samme tid, indskærpes fokus, kortsigtet, på en række områder, som skal danne grobund for den langsigtede strategi med at indfri esportens uforløste potentiale i Danmark.

Med det nye fokus følger en række nødvendige ændringer og prioriteringer. Det er derfor naturligt, at Esport Danmark blandt andet trækker sig fra YouSee Esportligaen. Esport Danmark støtter fortsat op om initiativet med ligaen, men som kommende facilitator for esporten i Danmark, kan og skal Esport Danmark være upartisk og ikke eje og/eller have del i aktørerne på scenen. Dermed sikres desuden et bedre grundlag for at samarbejde med alle aktører i esportsmiljøet generelt.

Uddannelsesinstitutioner og undervisere
Med en stigende interesse for at gå til esport, både i fritid og skoleregi, følger der en masse muligheder – men også udfordringer. Hvad er godt undervisningsmateriale? Hvordan giver vi ildsjælene pædagogiske værktøjer? Hvordan uddannes pædagoger og lærere til at forstå gaming og esport? Hvordan imødekommer man omgivelsernes krav om, at esportsdeltagelse på alle niveauer fordres bedst med et fokus på sundhed og bevægelse?

Der hviler et stort ansvar i at opkvalificere undervisere til det nye fag i klassen, for at gengælde den tillid som forældre viser, når deres børn vælger esport i skoleregi.

Med hjælp fra aktører inden for uddannelses- og forskningsverdenen ønsker Esport Danmark at udvikle, rådgive og uddanne inden for området, så der bygges et solidt fundament for fremtidens unge, der aspirerer om at blive den næste dev1ce, N0tail eller Bjergsen.

Foreninger og frivillige
Foreningslivet i det danske esportsmiljø buldrer derudad, og det er en styrkeposition som resten af esportsverdenen kigger på med stor respekt og interesse. Det er nemlig ikke kun i undervisningsregi, at unge aspirerer til at blive den næste esportsstjerne. I Danmark har vi en fantastisk foreningskultur, og det er ligeledes her, i landets foreninger – drevet af frivillighed – at man kan være med til at sikre, at vi om 5- og 10 år er et foregangsland inden for esport.

Foreningerne skriger dog efter trænere og ressourcer til at varetage interessen og tilliden fra de mange unge medlemmer, og det ønsker Esport Danmark selvfølgelig at bistå med at kæmpe for. Hvad kræver det at drive en forening? Hvordan søges der kommunale midler? Det er lykkedes for Sørby Esport, og det arbejde ønsker Esport Danmark at støtte op omkring samt at hylde frivilligheden. Vi vil arbejde for kontinuerligt at udbygge mulighederne for at hjælpe og sparre med foreningerne, så esporten bliver mere tilgængeligt for de, der ønsker at gøre en forskel.

Hjælp til faste rammer, regler og sammenhængskraft
Vi ønsker at højne niveauet i alt fra regelsæt, til servere og udstyr inden for events, så for eksempel streaming af alle større semi-pro turneringer bliver muliggjort. Hvordan får vi tiltrukket partnere, både som event, turnering og semi-pro hold? Hvordan hverver vi frivillige og får hold/spillere til at deltage? Der er mange områder, hvor Esport Danmark vil tilbyde hjælp samt stille ekspertise til rådighed, så børnesygdomme udryddes og erfaringer deles – til gavn for alle, fra spiller til arrangør og i sidste ende ligeledes over til forældrene, så de forstår, hvad der foregår. Det skal f.eks. være nemt at forstå, hvad organisationer, spillere og forældre kan forvente, når der deltages i et dansk LAN. Samtidig skal det være nemt for dommere og eventansvarlige at afvikle turneringer med faste rammer og regler på tværs af events.

CS:GO Alliancens arbejde med at skabe sammenhængskraft de forskellige aktører imellem er et godt eksempel på noget, som Esport Danmark ønsker at brede til esporten som et hele i Danmark. Vilkårene generelt skal forbedres, og kvaliteten løftes endnu mere.

Esport på tværs af samfundets skel
Esporten skal udbredes, og arbejdet med mangfoldighed og fællesskaber omkring gaming og esport, er noget Esport Danmark tager meget alvorligt. Med udgangspunkt i det etiske kodeks vil Esport Danmark fortsat arbejde for at skabe et trygt og sundt miljø for esporten herhjemme. De, der ikke har kunne finde hjem i traditionel sport, skal have mulighed for at ’høre til’ i esporten.

Sparringspartner for lovgiverne
Ingen i Danmark er bedre sparringspartner for politikerne på Christiansborg end esportsscenen selv. Derfor ønsker Esport Danmark på sigt at samle alle aktørernes forskellige stemmer til et fælles talerør for esportsscenen i Danmark, så alle lag i det danske esportsmiljø har mulighed for at påvirke, hvad forbundet byder ind med over for lovgiverne. Fra amatør, til semi-pro, til lokomotiverne – alle skal have mulighed for at påvirke, hvad forbundet bidrager med, overfor det politiske system. Esport Danmark vil altså, som officielt non profit forbund for esporten, samarbejde med ministerier, politikere og øvrige samfundsinstitutioner omkring vidensdeling, indsigt og input, der er til gavn for esportsmiljøet. Således vil Esport Danmark bidrage med sparring samt komme med forslag til love, regler m.m., som kan understøtte esportens udvikling.

Advisory board og de kommercielle kræfter
Esport Danmark er i fuld gang med at etablere et advisory board, som skal bistå forbundet med sin udvikling. Med fokus rettet mod bredden er det vigtigt for Esport Danmark, at de kommercielle kræfter, lokomotiverne inden for esporten i Danmark, både bliver hørt, men også tages med ind i maskinrummet. Deres uvurderlige viden vil uden tvivl have et positivt afkast på bredden, og derfor er vi glade for at meddele, at et advisory board er ved at blive etableret, hvor flere af esportsscenens største aktører i Danmark bakker op om den nye strategi for esporten i Danmark. Det er dog ikke kun esportens kommercielle muskler, som vil være en del af Esport Danmarks advisory board; det kommer ligeledes til at bestå af flere markante personligheder inden for dansk erhverv og politik. Vi glæder os til at kunne løfte sløret for sammensætningen af Esport Danmarks advisory board inden længe.

Gratis medlemskab og nedsat kontingent i 2020
Esporten i Danmark har brug for at samle sig og tale med en fælles stemme, og med ønsket om at få del i offentlige midler på et tidspunkt, skal Esport Danmark sikre, at der for de forskellige esportsgrene er den nødvendige opbakning – præcis på samme måde som traditionelle sportsgrene. Det er håbet, at vi, med de igangsatte fokusområder og fornyet medlemskab i 2020, kan påvise en stærk og bæredygtig eksistensberettigelse for esporten i Danmark igennem et mangfoldigt og samlet Esport Danmark.

Esport Danmark gør det muligt at melde sig ind i forbundet på to måder i 2020. Et gratis medlemskab for alle, mens det ligeledes bliver muligt at støtte op for et mindre beløb på 150 kr. om året pr. person i forskellige medlemskategorier.

Medlemskategorierne er: ’Events og turneringer’, ’Foreninger og frivillige’, ’Uddannelse og undervisere’. Pengene, der kommer ind i hver kategori, vil gå ubeskåret tilbage til esporten og hjælpe det givne område.

Mere om dette tiltag sammen med advisory board udmeldingen følger i februar måned.

Afsluttende bemærkning
Esport Danmark ønsker at understøtte esporten gennem ansvarlighed, for derved at opbygge tillid til esporten i Danmark. Vi ønsker at skabe et forbund, der eksekverer via professionalisme og kvalitet, og det er dét arbejde, der starter nu. Esport Danmark understøtter ligeledes kulturministeriets ønske om at sikre en sund og ansvarlig udvikling af esporten i Danmark, herunder den nationale strategi.

Strategiudmeldingen er første skridt for retningen for Esport Danmarks fremadrettede virke. Næste målsætning er at konkretisere strategien i samarbejde med scenens aktører, således hvert område bliver løftet og potentialet indfries over tid.

 

Billede: Venligst udlånt af Sorring LAN Party